Regulamin wypożyczalni

Gdańsk, dnia 8 marca 2010r.

OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDÓW FHU „PONTI”:

 

 1. Ogólne Warunki Najmu Pojazdów FHU „PONTI” stanowią uzupełnienie umów najmu zawieranych przez Wynajmującego z Najemcami w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wynajmującego.
 2. Przez Wynajmującego rozumie się Firmę Usługowo-Handlową „PONTI” s.c. Krzysztof Jabłoński & Tomasz Wójtowski,
  Przez Najemce rozumie się osobę wypożyczającą do użytkowania pojazd na warunkach określonych niniejszymi OWNP FHU „PONTI”.
 3. Przez umowę najmu rozumie się każdą umowę najmu pojazdu, do której na mocy odpowiedniego odesłania znajdują zastosowanie niniejsze OWNP „PONTI”.
  1. Najemca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody spowodowane w wynajmowanym pojeździe lub zmniejszenie jego wartości, spowodowane jego działaniem albo zaniechaniem lub działaniem albo zaniechaniem osób trzecich. Odpowiedzialność Najemcy ulega ograniczeniu o szkodę, za którą Ubezpieczyciel wypłacił stosowne odszkodowanie, do wysokości tegoż odszkodowania.
  2. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w razie gdy uszkodzenie samochodu nastąpiło z jego winy w wysokości 2.500,00 zł. Niniejsza opłata jest niezależna od innych opłat i nie wpływa na odpowiedzialność Najemcy wskazaną w pkt 4a).
 4. Strony zastrzegają, iż w przypadku ziszczenia się niżej wskazanych zdarzeń Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną we wskazanej poniżej wysokości. Wynajmujący zachowuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na zasadach wskazanych w pkt. 4 niniejszych OWNP „PONTI” w przypadku, gdy świadczenie uzyskane z tytułu kary umownej nie pokryje całości szkody.
  • zagubienie kluczyków - 1000 zł,
  • zgubienie dowodu rejestracyjnego lub kluczyków z pilotem - 1500 zł,
  • brakujące lub podmienione części - dwukrotna wartość tych części według cen dealera,
  • uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach - wartość usunięcia usterki w autoryzowanym serwisie,
  • uszkodzenie wypożyczonego samochodu z winy osoby wypożyczającej - wartość usunięcia usterki do wartości 5000 zł,
  • samowolne dokonywanie napraw, przeróbek i zmian w pojeździe – 2000 zł,
  • przedterminowe zerwanie umowy wynajmu - ilość niewykorzystanych dni x stawka dobowa do wartości 1500 zł,
  • zgubienie lub zniszczenie telefonu – 1500 zł,
  • utrata lub uszkodzenie nawigacji satelitarnej – 2500 zł,
  • zwrot samochodu nie zatankowanego – wartość brakującego paliwa + 50 zł,
  • zwrot nieumytego samochodu – 70 zł,
  • inne uszkodzenia wypożyczonego samochodu – 1000 zł.
 5. Odpowiedzialność Najemcy na zasadach wskazanych w pkt. 4 powstaje w chwili wydania pojazdu i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy najmu pojazdu, i trwa aż do oddania pojazdu udokumentowanego protokołem.
 6. W przypadku pozostawienia przez Najemcę własnego pojazdu w serwisie Wynajmującego i wzięciu w najem innego pojazdu Wynajmującemu przysługuje prawo zatrzymania i zastawu na pojeździe Najemcy pozostawionym w serwisie do czasu uregulowania przez niego wszelkich należności wobec Wynajmującego.
 7. Najemca zobowiązany jest do: · natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o każdej szkodzie i o ewentualnych roszczeniach innych osób, spowodowanych użytkowaniem samochodu, · rzetelnego wypełnienia formularzu-niezbędnego do przedstawienia Ubezpieczycielowi, · zastosowania się do wskazówek Wynajmującego.
 8. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, Najemca zobowiązany jest do: · jak najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym, · powiadomienia Policji, · uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich · zabezpieczenia pojazdu.
 9. W razie wystąpienia usterki w pojeździe Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego. W sytuacji, gdy dalsza eksploatacja pojazdu mogłaby spowodować powiększenie się rozmiarów uszkodzenia, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania użytkowania pojazdu.
 10. Zabrania się Najemcy dokonywania jakichkolwiek napraw, przeróbek i zmian w samochodzie, będącym przedmiotem tej umowy.
 11. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym, oraz posiada niezbędne dokumenty.
 12. Samochód winien być użytkowany w sposób zgodny z jego zwyczajnym przeznaczeniem, tj. do jazdy po utwardzonych drogach. W szczególności samochód nie może: · uczestniczyć w zawodach sportowych lub wyścigach prywatnych, · być użytkowany w trudnym terenie, przez który rozumie się w szczególności teren poza drogami utwardzonymi, drogi polne, leśne i inne podobne tereny.
 13. Niezależnie od innych postanowień Najemca zobowiązany jest do pokrycia rozliczeń regresowych Ubezpieczyciela za szkody i straty spowodowane w trakcie trwania wynajmu, gdy on sam lub osoba przez niego upoważniona prowadziła pojazd bez ważnego prawa jazdy, lub będąc w stanie nietrzeźwym, po zażyciu narkotyku, środka odurzającego, lub leku-po zastosowaniu którego zabronione jest kierowanie pojazdem.
 14. Najemca zwraca samochód w terminie określonym umową.
 15. Samochód nie ma prawa opuszczać granic RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 16. Jeżeli Najemca został powiadomiony o zbliżającym się serwisie, nie ma prawa przekroczyć liczby kilometrów, przy której planowany jest serwis.
 17. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu w terminie wskazanym w umowie najmu, i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący zastrzega sobie uprawnienie do poinformowania organów ścigania o kradzieży.
 18. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom odpowiedzialnym za egzekucje prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych zwanej "czarną listą".
 19. . Najemca nie jest uprawniony do oddania najętego pojazdu we władanie jakiejkolwiek osobie trzecie za wyjątkiem osoby, która została ujęta w umowie najmu jako kierowca.
 20. Najemca jest zobowiązany do parkowania samochodu na parkingu strzeżonym lub innym miejscu dozorowanym przez cały okres trwania umowy najmu.
 21. Najemca jest zobowiązany do zwrotu samochodu umytego oraz posprzątanego wewnątrz. Samochód winien mieć w baku taką samą ilość paliwa, jaka znajdowała się tam w chwili jego wydania.
 22. Na życzenie Najemcy Wynajmujący dokona ubezpieczenia Auto Casco najmowanego pojazdu na okres zawartej umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi Najemca.
 23. W przypadku braku ubezpieczenia Auto Casco najmowanego pojazdu Najemca jest zobowiązany na życzenie Wynajmującego do ustanowienia blokady środków na rachunku bankowym w kwocie wskazanej w umowie najmu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy powstałych w związku z najmem pojazdu. Blokada zostanie ustanowiona przy pomocy karty kredytowej Najemcy.
 24. Wszelkie zmiany w umowie najmu lub OWNP „PONTI” wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 25. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z umowami najmu właściwy będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

PRZECZYTAŁEM I AKCEPTUJĘ:

Data:.........................................

Podpis NAJEMCY:................................

Ja niżej podpisany upoważniam Wynajmującego do zniszczenia kopii karty kredytowej po okresie jednego miesiąca od zakończenia wypożyczenia.

Data ………………………………….

Podpis Najemcy ……………………………………………

Adres wskazany przez Najemcę …………………………………………………………………….

 
+
SALON - Aktualna oferta !

Lista aut dostępnych na miejscu ulega ciągłym zmianom. Zalecamy podgląd tej strony aby okazja nie umknęła do innego klienta

 

Zapoznaj się z aktualną ofertą

WYPOŻYCZALNIA

Polecamy oryginalne i ekonomiczne Dodge Caliber, Focus USA, oraz minivany Chrysler T&C i Dodge Grand Caravan. Nieprzeciętne samochody za całkiem przeciętną cenę

Zobacz pełną ofertę wypożyczalni

SKLEP - Części zamienne !

Części zamienne, akcesoria, oleje, dodatkowe wyposażenie. Wszystko dostępne w wykonaniu fabrycznym lub innych sprawdzonych producentów.

Części, oleje, dodatkowe instalacje

SERWIS - Nowe usługi !

Opony z niskim profilem , czujnikami ciśnienia, Run Flat, oraz koła do rozmiaru ''23 - teraz bez kłopotu wymienisz, naprawisz i wyważysz w Ponti.

Zobacz pełną ofertę serwisu